DOĞU ANADOLUNUN İNOVASYON MERKEZİ

Odaklarımız

Girişimciler


> Girişimcilik ile alakalı eğitim ve farkındalık oluşturma faaliyetleri düzenlenmesi,
> Kuluçka merkezi veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde girişimcilere yönelik uygun/ücretsiz çalışma ofisi temin edilmesi,
> Girişimcilere birebir danışmanlık desteği verilmesi,
> Girişimcilerle ortaklık kurulması veya risk sermayesi kuruluşlarıyla ortaklık kurmaları sağlanması

Akademisyenler


> Projelerin gelişim ve yazım süreçlerine destek.
> Projeler için uygun fon kaynaklarının araştırılması.
> Fikirler ve buluşlar ticarileştiriliyor ve koruma altına alınıyor.
> Proje fikrine sanayiden kapı açılarak ortaklık kurduruluyor ve kazandırılıyor.
> Proje yazımı, ortaklıklar ve patentleme konularında; proje yönetimi, sözleşme yönetimi ve hukuksal süreçlerde akademisyenin yanında yer alınıyor.

Sanayiciler


> Teknik ihtiyaç ve sorunlar tespit edilerek akademik çözümlerle proje geliştiriliyor.
> Ar-Ge faaliyetleri için altyapı destekleri sunuyor.
> Sanayici ve ile akademisyen arasında köprü kurarak ara yüz görevi üstleniliyor.
> Akademisyenle yürütülen projeler ve işbirlikleri için yasal muafiyetler sağlanarak, mali açıdan tasarruf etmeyi sağlıyor.

Vizyon & Misyon

Fırat Teknokent Vizyon & Misyon

Fırat Teknokent, verimli bir ortamda yüksek teknoloji ve Ar-Ge firmalarının yaratılması, desteklenmesi ve cazip hale getirilmesi yoluyla bölgesel rekabet edebilirliğin desteklenmesini misyon edinmiştir. Vizyonu ise, Türkiye’ nin doğusunun bilim & iletişim teknolojileri ve mühendislik alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş bir mükemmeliyet ve inovasyon merkezi olmaktır.

 

Fırat TTO Vizyon & Misyon

Fırat TTO, teknoloji transferinin teşvik edilmesi ve yönlendirilmesini sağlamayı, fikri hakların ticarileştirilmesinde akademik girişimi özendirmeyi, spin – off’ları sürdürülebilir kılmayı, start – up’ları uluslararasılaştırmayı ve Doğu Anadolu’nun inovasyon merkezi olmayı vizyonu olarak belirlemiştir. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunmasını ve yönetimini sağlamak; uluslararası düzeyde ticarileşmeyi ve sürdürülebilirliği sağlamak için akademisyen ve sanayici arasında multidisipliner bir işbirliğini teşvik etmek ve ilerletmek; uluslararası arenada çok yönlü bir iletişim ağı geliştirerek patentlenebilir ve ticarileştirilebilir fikir ve ürünlerle yatırımcı ve buluşçuları bir araya getirmek konularını ise gelecek dönemler için misyon edinmiştir.

Haberler

 

Ekibimiz

Fırat Teknoloji Transfer Ofisi Ekibi

Erhan AKIN

TTO Yöneticisi

Müge AK

Fırat TTO Proje Yürütücüsü

Sema AKIN

Fikri Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Uzmanı

Şeyma KARABULUT

Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uzmanı

Ahmet KOÇAK

Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uzmanı

Destek Programlarından Yararlanma Modülü Sorumlusu

Fırat Teknokent

Tarihçe

2007 yılının Mayıs ayında resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Fırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur. Şubat 2009 yılında şirket kurulumu yapılmış olup aynı yıl içerisinde 280 m²'lik prefabrik bina ile Doğu Anadolu’nun ilk ve Türkiye’nin 21. faal Teknoloji Geliştirme Bölgesi olunmuştur. Başlangıçtaki firma sayısı 5’ tir. 2010 yılı içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 1.000 m² çelik konstrüksiyon bir bina yaptırılmıştır. BSTB tarafından Aynı yıl 3.000 m²’lik yatırım değeri 2.500.000 TL olan bir bina daha yapılmıştır. Mevcutta bulunan firma sayımız Ekim 2014 sonu itibariyle 40’ tır. Çoğunluktaki firmaların faaliyet alanları ağırlıklı olarak yazılım, bilişim, elektronik, mekatronik, biyomedikal, enerji ve enformasyon üzerinedir.

2008 yılından itibaren yürütülmekte olan ve 7.500.000 € bütçeli IPA (Avrupa Birliğine Katılım Öncesi Mali Yardım) Destek Projesi kapsamında 10.000 m² kapalı alana sahip, içersinde 160 kişilik konferans salonu, kalibrasyon laboratuarları, akıllı sınıf, kütüphane, restaurant ve kafenin bulunduğu Fırat Teknokent İnovasyon Binası tüm altyapısıyla birlikte Haziran 2014’ te faaliyete geçmiştir.

İletişim

  •   (0424) 248 34 23
  •  Çaydaçıra Mahallesi, Hacı Ömer Bilginoğlu Cd. No:63, 23350 Merkez/Elâzığ

Sıkça Sorulan Sorular

TEKNOLOJİ TRANSFERİ NEDİR?

 

        Üniversitelerde Teknoloji Transferi,  bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme sürecini baştan sona kapsayan destek hizmetleri bütünüdür. 

 

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ NEDİR?

 

       Akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü organizasyonlardır. Teknoloji Transfer Ofis’leri  üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıların sağlanması yönünde faaliyet gösterirler.

 

TEKNOLOJİ TRANFER OFİSİNİN AMACI NEDİR?

 

·          Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının, ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetine sunulması

·         Akademik Bilginin, sadece "bilimsel yayın" ile kısıtlı kalmaması, "ticari değer" kazanması

·         Ortaya çıkan "ticari değer" in endüstriye sunulması ile ortaya çıkan ticari kazanç ile üniversiteye araştırmaların devamı için kaynak sağlanması

·         Akademisyenlerin, ortaya çıkardıkları ürün sayesinde  finansal getiri elde edebilmeleri

·         Sanayinin, ihtiyaç duyduğu bilimsel çalışmalar için yurtdışından çözüm sağlamak yerine kendi üniversitelerimiz akademik personeli aracılığı ile karşılanması

 

 NEDEN TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ?   

 

·         Teknoloji Transfer Ofisleri aracılığı ile üniversitelerden endüstriye sunulan  lisanslanmış ürünler hem ekonomiye hem de ulusal işgücüne olumlu katkıların sağlanması

·         Sanayiciye sorunlarını çözebilecek akademisyen katılımlı ortak projeler geliştirilmesi

·         Ulusal Ar-Ge desteklerine kolay ulaşılması

·         Fikri Sınai Mülkiyet Haklarının korunması ve buluşların korunması için destek sağlanması

·         Yeni yatırım konularında danışmanlık  vb. faaliyetlerde hizmet sağlanması

 

 

İletişim